Registrácia

Registrujte sa a nakupujte pohodlnejšie. Zároveň získate prehľad o stave Vašich objednávok.

Doklady o kúpe Vám vystavíme ako faktúru na zadané údaje Vašej firmy.
Podmienky registrácie
X
  1. Podmienky registrácie

8.1. Kupujúci sa môže zaregistrovať na stránke predávajúceho a to vyplnením a uložením elektronického registračného formulára (ďalej len Registračný formulár) umiestneného na internetovej stránke http://www.vitalmix.sk/registracia/. Vyplnením Registračného formulára a uložením plne akceptuje súhlas s aktuálne platnými VOP.

8.2. V rámci Registračného formulára kupujúci vyplní požadované údaje (t. j. položky označené v rámci Registračného formulára ako povinné) a je oprávnený vyplniť ďalšie kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje. Všetky vypĺňané údaje (tak povinné ako aj nepovinné údaje, ktoré sa kupujúci rozhodol vyplniť) vyplní kupujúci úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu kupujúci.

8.3. Akúkoľvek zmenu vyplnených údajov kupujúci bezodkladne aktualizuje, a to prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov, ktorý sa sprístupní po prihlásení sa kupujúci do jeho Užívateľského konta v záložke Môj účet -» Editácia registračných údajov.

8.4. Údaje vyplnené kupujúcim v rámci Registračného formulára a/alebo aktualizované prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov sú predávajúcim považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne.

8.5. V rámci registrácie na www.vitalmix.sk je kupujúci povinný riadne sa oboznámiť s týmito VOP a vyplnením príslušného okienka nachádzajúceho sa v Registračnom formulári potvrdiť, že pred registráciou na stránke www.vitalmix.sk sa riadne oboznámil s týmito VOP, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Z dôvodu, že VOP sa počas trvania registrácie kupujúceho na stránke www.vitalmix.sk môžu zmeniť, kupujúci sa oboznámi s aktuálnym znením VOP pri každej uskutočňovanej objednávke produktov.

8.6. Bez zbytočného odkladu po registrácii kupujúceho na stránke www.vitalmix.sk (t. j. po jej úspešnom ukončení) predávajúci na základe údajov vyplnených kupujúcim v rámci Registračného formulára vytvorí kupujúcemu jeho užívateľské konto (ďalej aj „Užívateľské konto“). Užívateľským kontom sa rozumie unikátne konto kupujúceho umiestnené na stránkach www.vitalmix.sk, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi kupujúcim a predávajúcim, najmä prezeranie, výber a objednávanie produktov a ďalšie skutočnosti a aktivity významné pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto VOP. Užívateľské konto je chránené prihlasovacím menom (login) a heslom, ktoré kupujúci uviedol v rámci Registračného formulára alebo aktualizoval prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov. Kupujúci je povinný prihlasovacie meno a heslo k svojmu Užívateľskému kontu chrániť pred stratou a zneužitím. Ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta kupujúceho s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla a uskutoční akékoľvek konanie (napr. objednávku produktov), má sa za to, že ide o konanie kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení Užívateľského konta a v prípadoch podľa bodu 8.9. týchto VOP aj o zablokovaní alebo zrušení Užívateľského konta.

8.7. Užívateľské konto nemusí byť dostupné nepretržite, najmä v prípadoch údržby hardwarového a/alebo softwarového vybavenia predávajúceho a/alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov predávajúceho, poskytovateľov internetových služieb atď.), čo kupujúci berie na vedomie a akceptuje. Kupujúcemu v tejto súvislosti nevzniká právo na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu

8.8. Na objednávanie produktov prostredníctvom www.vitalmix.sk sa nevyžaduje registrácia kupujúceho na stránke www.vitalmix.sk. Objednávať produkty prostredníctvom www.vitalmix.sk teda môžu aj kupujúci ako neregistrovaní užívatelia stránok www.vitalmix.sk.

8.9. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany kupujúceho vrátane konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, je predávajúci oprávnený odmietnuť objednávku kupujúceho ako aj zablokovať a prípadne aj zrušiť Užívateľské konto kupujúceho. Kupujúci týmto stráca právo na prístup do svojho Užívateľského konta ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta (resp. podmienené vstupom do Užívateľského konta).