Obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné Podmienky 

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) obchodnej spoločnosti VITALMIX s.r.o (ďalej len predávajúci) so sídlom Jakubov 139, 900 63, IČO: 53313861, DIČ SK2121352959 zapísané na Zapísané na Okresný Súd Bratislava 1, vložka č.148329/B upravujú vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom internetového obchodu www.vitalmix.sk (ďalej len kupujúci) nasledovne: Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.vitalmix.sk; predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom www.vitalmix.sk, alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pritom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

2.4. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

2.5. Ceny tovaru a služieb (napríklad poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.6. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

 1. Platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti na mieste určenom kupujúcim v objednávke

b) v hotovosti na dobierku kuriérovi

c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho pred odoslaním tovaru

d) bezhotovostne platobnou kartou Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard pred odoslaním tovaru

3.2. Predávajúci posiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji, ktorý ale neslúži ako daňový doklad. Daňový doklad posiela predávajúci na písomnú (emailom) či telefonickú žiadosť kupujúceho.

 1. Preprava a dodanie tovaru

4.1. Náklady na poštovné a balné znáša kupujúci podľa spôsobu, ktorý si zvolil pri objednávke tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.vitalmix.sk

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade povšimnutia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s návratkou tovaru (napríklad prepravou) a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim vyslovene nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4. Kupujúci má v súlade s § 1832 občianskeho zákonníka nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho zriadení (nie vrátení). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšej varianty ponúkanej predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pričom osobný odber nemožno považovať za takýto spôsob doručenia.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka nemožno mimo iného od kúpnej zmluvy odstúpiť:

a) od dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

b) od dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou , a to tak, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu cenu objednávky bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10dní od prevzatia tovaru.

 1. Práva z chybného plnenia

6.1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar také vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;

c) tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky či predlohy;

d) je tovar v odpovedajúcom množstve, mierke alebo akosti;

e) tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov.

6.2. Ustanovenia uvedené v článku 6.1 VOP sa netýkajú tovaru predávaného za nižšiu cenu za chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia ,ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to plynie z povahy tovaru.

6.3. Právo kupujúceho z chybného plnenia vyplýva aj z chyby, ktorú má tovar už pri prevzatí kupujúcim. Ak sa takáto chyba prejavuje v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa zato, že tento tovar bol už chybný pri prevzatí od výrobcu.

6.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci;

b) na odstránenie chyby opravou veci;

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;

d) na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby bez zbytočného odkladu. Vybranú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese VITALMIX, Kláštorné Námestie 64, 901 01.

6.7. Vo chvíli, keď obdrží predávajúci od kupujúceho chybný tovar, uplatňuje sa jeho právo z chybného plnenia.

6.8. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@vitalmix.sk; Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 1. Ochrana osobných údajov

7.1. Kupujúci na základe objednávky tovaru alebo rezervácie tovaru pre osobný odber vo výdajnom mieste poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

7.2. Pre účely činnosti uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia alebo za účelom zaistenia rezervácie osobného odberu tovaru vo výdajnom mieste, poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „Osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a rezervácie osobného odberu. Spracovanie osobných údajov kupujúceho pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany kupujúceho, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s kupujúcim.

7.3. Súhlas kupujúceho pre spracovanie Osobných údajov je nevyhnutný pre ďalšie účely, pre ktoré ich predávajúci spracováva, a ktorými sú registrácia a zasielanie informácií v spoločnosti VITALMIX s.r.o (ďalej len predávajúci) so sídlom Jakubov 139, 900 63, IČO: 53313861, DIČ SK2121352959. Súhlas kupujúceho pre tieto účely je poskytovaný na základe žiadosti predávajúceho zaslanej e-mailom v rámci potvrdenia objednávky kupujúceho. Zároveň s udelením súhlasu sú kupujúcemu poskytnuté informácie v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním Osobných údajov. Z dôvodu zaistenia zasielania informácií o predávajúcom, ak je k tomu udelený kupujúcim súhlas, sú Osobné údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa poskytované spracovateľom osobných údajov, ktorí podľa pokynu predávajúceho a na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR spracovávajú Osobné údaje výlučne pre tieto účely.   

7.4. Tzv. správcom osobných údajov je predávajúci. Podľa čl. 26 nariadenia GDPR kupujúci je oprávnený vykonávať svoje práva podľa nariadenia GDPR

7.5. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamžiku ich poskytnutia, a to z dôvodu ich potreby v prípade uplatnenia vady zákazníkom (reklamácie) v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 rokov pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo k podaniu súdnej žaloby voči predávajúcemu Slovenskou obchodnou inšpekciou (čl. 11.2).

7.6. Informácie podľa čl. 12 nariadenia GDPR sú kupujúcemu poskytované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky tovaru, a ktorá je tiež zverejnená na www.vitalmix.sk/ochrana osobných údajov .

7.7. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 1. Podmienky registrácie

8.1. Kupujúci sa môže zaregistrovať na stránke predávajúceho a to vyplnením a uložením elektronického registračného formulára (ďalej len Registračný formulár) umiestneného na internetovej stránke http://www.vitalmix.sk/registracia/. Vyplnením Registračného formulára a uložením plne akceptuje súhlas s aktuálne platnými VOP.

8.2. V rámci Registračného formulára kupujúci vyplní požadované údaje (t. j. položky označené v rámci Registračného formulára ako povinné) a je oprávnený vyplniť ďalšie kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje. Všetky vypĺňané údaje (tak povinné ako aj nepovinné údaje, ktoré sa kupujúci rozhodol vyplniť) vyplní kupujúci úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu kupujúci.

8.3. Akúkoľvek zmenu vyplnených údajov kupujúci bezodkladne aktualizuje, a to prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov, ktorý sa sprístupní po prihlásení sa kupujúci do jeho Užívateľského konta v záložke Môj účet -» Editácia registračných údajov.

8.4. Údaje vyplnené kupujúcim v rámci Registračného formulára a/alebo aktualizované prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov sú predávajúcim považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne.

8.5. V rámci registrácie na www.vitalmix.sk je kupujúci povinný riadne sa oboznámiť s týmito VOP a vyplnením príslušného okienka nachádzajúceho sa v Registračnom formulári potvrdiť, že pred registráciou na stránke www.vitalmix.sk sa riadne oboznámil s týmito VOP, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Z dôvodu, že VOP sa počas trvania registrácie kupujúceho na stránke www.vitalmix.sk môžu zmeniť, kupujúci sa oboznámi s aktuálnym znením VOP pri každej uskutočňovanej objednávke produktov.

8.6. Bez zbytočného odkladu po registrácii kupujúceho na stránke www.vitalmix.sk (t. j. po jej úspešnom ukončení) predávajúci na základe údajov vyplnených kupujúcim v rámci Registračného formulára vytvorí kupujúcemu jeho užívateľské konto (ďalej aj „Užívateľské konto“). Užívateľským kontom sa rozumie unikátne konto kupujúceho umiestnené na stránkach www.vitalmix.sk, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi kupujúcim a predávajúcim, najmä prezeranie, výber a objednávanie produktov a ďalšie skutočnosti a aktivity významné pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto VOP. Užívateľské konto je chránené prihlasovacím menom (login) a heslom, ktoré kupujúci uviedol v rámci Registračného formulára alebo aktualizoval prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov. Kupujúci je povinný prihlasovacie meno a heslo k svojmu Užívateľskému kontu chrániť pred stratou a zneužitím. Ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta kupujúceho s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla a uskutoční akékoľvek konanie (napr. objednávku produktov), má sa za to, že ide o konanie kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení Užívateľského konta a v prípadoch podľa bodu 8.9. týchto VOP aj o zablokovaní alebo zrušení Užívateľského konta.

8.7. Užívateľské konto nemusí byť dostupné nepretržite, najmä v prípadoch údržby hardwarového a/alebo softwarového vybavenia predávajúceho a/alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov predávajúceho, poskytovateľov internetových služieb atď.), čo kupujúci berie na vedomie a akceptuje. Kupujúcemu v tejto súvislosti nevzniká právo na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu

8.8. Na objednávanie produktov prostredníctvom www.vitalmix.sk sa nevyžaduje registrácia kupujúceho na stránke www.vitalmix.sk. Objednávať produkty prostredníctvom www.vitalmix.sk teda môžu aj kupujúci ako neregistrovaní užívatelia stránok www.vitalmix.sk.

8.9. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany kupujúceho vrátane konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, je predávajúci oprávnený odmietnuť objednávku kupujúceho ako aj zablokovať a prípadne aj zrušiť Užívateľské konto kupujúceho. Kupujúci týmto stráca právo na prístup do svojho Užívateľského konta ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta (resp. podmienené vstupom do Užívateľského konta).

 1. Alternatívny spôsob riešenia sporov

   Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu info@vitalmix.sk.

  Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

  Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.isper.sk/wp-content/uploads/2018/07/ars.pdf

 2. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

  Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je  ars@soi.sk 

  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.


  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupný formulár na Riešenie sporov online. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

  Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 3. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP sú platné od 1.1.2021.

10.2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP kedykoľvek zmeniť, o čom je povinný informovať kupujúceho na stránkach www.vitalmix.sk.

10.3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a riadi týmito VOP a právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Všetky právne predpisy uvedené v týchto VOP a/alebo spravujúce právne vzťahy uvedené v týchto VOP sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky v ich platnom a účinnom znení.