Reklamácie a Odstúpenie od Zmluvy

REKLAMÁCIE a ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

REKLAMÁCIE

Záručná doba

Našim zákazníkom poskytujeme záručnú lehotu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nie je u tovaru uvedená iná dlhšia lehota.

Ak je na produkte, jeho obale či v návode vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu, skončí záruka uplynutím tejto doby.

U kozmetických výrobkov je dátum minimálnej trvanlivosti označený slovami: spotrebujte do:...Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale výrobku, pokiaľ jeho minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov. U týchto produktov je použitý symbol otvorenej nádobky na krém, vo vnútri ktorej je údaj o dobe, po ktorú je možné prípravok po otvorení používať. Takže pokiaľ je v symbole uvedené napríklad 12M, znamená to, že daný krém je nutné spotrebovať do 12 mesiacov od otvorenia.

Záručná doba začína bežať prevzatím doručeného tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začína záručná doba plynúť odznova okamihom prevzatia nového tovaru.

Záručný list

Ak nie je súčasťou tovaru originálny záručný list od výrobcu, nahradzuje ho doklad o predaji , ktorý je vždy súčasťou dodávky tovaru. Tento doklad nie je povinný pre uplatnenie reklamácie.

Uplatnenie reklamácie

Za každých okolností sa snažíme zákazníkom vyhovieť. V prípade, že spotrebiteľ objaví už na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, má právo ju u nás reklamovať.

Zašlite reklamovaný tovar spolu s Reklamačným protokolom vrátane kópie o predaji alebo záručného listu na našu adresu Juraj Adamkovič VITALMIX, Jakubov 139, 900 63

Pokiaľ reklamujete kozmetické výrobky z dôvodu alergickej reakcie, pripojte k reklamovanému tovaru aj lekársku správu, ktorú my potrebujeme pre reklamačný postup s našimi dodávateľmi, alebo výrobcami.

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

Juraj Adamkovič VITALMIX, Jakubov 139, 900 63

Kontakt: email: info@vitalmix.sk;

Zákaznícka podpora Vás bude kontaktovať telefonicky alebo emailom najneskôr do druhého pracovného dňa od prijatia reklamačného protokolu.

Reklamácie vybavujeme najdlhšie do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. V prípade nevybavenia reklamácie v danej lehote Vám spravidla tovar vymeníme za nový alebo Vám vrátime peniaze podľa Vášho priania.

O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný e-mailom formou zápisu na reklamačnom protokole. 

Odstúpenie od zmluvy 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nutné, aby kupujúci informoval predávajúceho o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením e-mailom na adresu objednavky@vitalmix.sk; alebo poštou na adresu Juraj Adamkovič VITALMIX, Jakubov 139, 900 63 . Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Prijatie odstúpenia od zmluvy mu bude kupujúcemu bezodkladne potvrdené e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy budú vrátené všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k zákazníkovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Vrátenie tovaru

Kupujúci zašle tovar späť na adresu Juraj Adamkovič VITALMIX, Jakubov 139, 900 63 alebo ho prinesie osobne na adresu VITALMIX, Kláštorné Námestie 64, Malacky. [ak kupujúci na prevzatie tovaru splnomocnil určitú osobu, doplňte meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.