Kód produktu : 238701

PREDATOR PARAZIT Repelent proti vši detskej sprej 1x100 ml

Repelent proti vši detskej určený na prevenciu

Skladom - dodávame do 48 hodín

8.22 €
Odporúčaná cena: 9.04 €
Strážny pes

Popis

Repelent proti vši detskej určený na prevenciu.

Účinná látka: etylbutylacetylaminopropionát (IR 3535) 20 %.
Obsahuje etanol.

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H225 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
P210 Uchovávajte mimo dosah tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P264 Po aplikácii starostlivo umyte ruky.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi predpismi.
P501 Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi predpismi.